Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

 
Het gebied van Marke Mallem ontwikkelt zich meer en meer tot waardevolle natuur. Onlangs werd de plantengroei van het gebied Stapsteen Mallem in kaart gebracht. Vorige week verschenen de resultaten van de vogeltellingen van het natuurgebied Stokkersweg. Deze zijn uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Berkelland. Cees van Beinum meldt dat er weer hele interessante soorten zijn waargenomen, zoals de Blauwborst, de Snor, de Rietzanger en de Sprinkhaanzanger. Met deze soorten ontwikkelt het terrein zich als bijzonder waardevol. Daarnaast zijn er nog de gebruikers van het terrein, soms in grote aantallen aanwezig. Er zijn in het najaar slaapgroepen van de Boerenzwaluw ( tot wel 200 vogels) en Spreeuwen (tot wel 12.000 vogels) in het riet aanwezig. Op de voor- en najaarstrek zien we er soorten als Watersnip, Bokje, Groenpootruiter, Bosruiter en Paapje. Boven de waterplas vliegen dikwijls Gierzwaluwen, Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen. Ook het Visdiefje komt elk jaar wel zo nu en dan langs. Het Witgatje is een vaste bezoeker, evenals de Buizerd en de Bruine Kiekendief. Verder zagen we dit jaar de Grote Zilverreiger en de Ooievaar in het terrein.