Natuurgebied Stokkersweg doet het goed

De Vogelwerkgroep heeft de vogelstand van het natuurgebied Stokkersweg geïnventariseerd. Cees van Beinum is enthousiast. In 2019 was de predatiedruk op het gebied niet verder toegenomen. Wel blijft de nieuwe N18 een barrière in de ecologische verbindingszone. De nieuwe weg lijkt een obstakel te vormen voor de vos om het terrein regelmatig te bezoeken. Opvallend is de toename van het aantal broedvogelsoorten, van 39 naar maar liefst 57 soorten. Dit ondanks de langdurige droogte, waardoor de plassen in het gebied droog kwamen te staan. Wel hadden hierdoor de aanwezige weidevogels het moeilijk en nam hun aantal broedparen af. Het lijkt erop dat de maximale capaciteit van het gebied bereikt is. De beide bloemenakkers zijn een verrijking van het terrein. Het heeft geleid tot een merkbare toename van insecten en daarmee foeragerende vogels. Voor het tweede opeenvolgende jaar is ook gekeken naar de aanwezige libellen. Hoewel geen zeldzaamheden zijn waargenomen, bleken toch een aantal soorten aanwezig.